Horoscopul zilei

Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)


E o perioada linistit apentru tine, tinand cont ca ai trecut prin multe situatii neplacute. Bucura-te, o meriti!

› vrei zodia ta

Bancul zilei

Doi olteni trecura Oltul,si-nainte,si-napoi,dupa ei trcu Radoi.
Cati olteni trecura Oltul si-nainte,si-napoi?

› vrei mai mult

Cultura generala

Exista o specie de musca: Cephenomia al carei zbor depaseste viteza sunetului. Ea se deplaseaza cu 1300 km/h.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Evaluare_Nationala


Subiecte Evaluare Nationala
EVALUARE NATIONALA 2012Limba_si_literatura_romana_precizari_metodologice

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 116899 bytes

EN2012_Limba_romana_Model_Precizari

CENTRUL NAlIONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

Evaluarea naNionala pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina LIMBA I LITERATURA ROMÂNA Anul colar 2011-2012

Introducere

Evaluarea naNionala este examenul pe care îl susNin elevii din clasa a VIII-a, în conformitate cu ordinul ministrului educaNiei, cercetarii, tineretului i sportului nr. 5219 privind organizarea i desfa urarea evaluarii naNionale pentru absolvenNii clasei a VIII-a, în anul colar 2011-2012 i vizeaza evaluarea sumativa atât a competenNelor specifice i a conNinuturilor asociate acestora, conform programei colare actualizate pentru clasa a VIII-a, cât i a conNinuturilor din programele colare actualizate pentru clasele a V-a–a VII-a, ce sunt valorificate în clasa a VIII-a.

Aceasta proba scrisa are durata de 120 de minute.

Structura probei de evaluare

Subiectul I (42 de puncte):

componenta A (30 de puncte): itemi semiobiectivi cu raspuns scurt i cu raspuns elaborat (5 itemi x 6 puncte = 30 de puncte)

componenta B (12 puncte): item subiectiv - 8 puncte (pentru conNinutul compunerii); 2 puncte (pentru redactarea unui conNinut adecvat cerinNei formulate); 2 puncte (pentru

respectarea limitei minime de spaNiu indicate)

Subiectul II (36 de puncte):

componenta A (24 de puncte): itemi obiectivi cu alegere multipla i itemi semiobiectivi cu raspuns scurt (4 itemi x 6 puncte = 24 de puncte)

componenta B (12 puncte): item subiectiv - 8 puncte (pentru conNinutul compunerii); 2 puncte (pentru redactarea unui conNinut adecvat cerinNei formulate); 2 puncte (pentru respectarea limitei minime de spaNiu indicate)

Redactarea întregii lucrari (12 puncte) vizeaza competenNa specifica 2.2 - utilizarea în redactarea unui text propriu a cuno tinNelor de lexic i de morfosintaxa, folosind adecvat semnele de ortografie i de punctuaNie:

unitatea compoziNiei – 1 punct;

coerenNa textului – 2 puncte;

registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate conNinutului – 2 puncte;

ortografia – 3 puncte;

punctuaNia – 2 puncte;

a ezarea corecta a textului în pagina – 1 punct;

lizibilitatea – 1 punct.

Se acorda 10 puncte din oficiu.

1

CompetenNe de evaluat

Conform precizarilor din programa de examen, evaluarea naNionala vizeaza:

evaluarea competenNelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare i nonliterare, în scopuri diverse;

evaluarea competenNelor de exprimare scrisa/de utilizare corecta i adecvata a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

RelaNia dintre competenNele specifice, conNinuturile asociate i competenNele de evaluat pentru subiectul I. A este redata în tabelul urmator:

CompetenNe specifice ConNinuturi asociate CompetenNe de evaluat
1.1. dovedirea înNelegerii -moduri de expunere (naraNiune, -identificarea modurilor de
unui text literar, pornind descriere, dialog, monolog) expunere în text
de la cerinNe date -structuri în textele epice (logica -evidenNierea elementelor de
 
  acNiunii, timp, spaNiu, modalitaNi de structura în textele epice i
  caracterizare a personajelor, lirice
  relaNiile dintre personaje) i lirice  
  (concordanNa dintre forma grafica a  
  poeziei i ideea transmisa de  
  aceasta, eul liric)  
  -trasaturi specifice genului epic i -identificarea trasaturilor
  liric specifice
  -procedee de expresivitate artistica - identificarea unei figuri de stil
  (figuri de stil: personificarea, studiate
  alegoria, repetiNia fonetica/  
  aliteraNia, metafora, hiperbola,  
  epitetul, comparaNia, repetiNia,  
  enumeraNia i antiteza)  
  - elemente de versificaNie (masura, -identificarea elementelor de
  rima, ritmul, versul, strofa) versificaNie
1.2. sesizarea -arhaisme, regionalisme i -identificarea
corectitudinii i a valorii neologisme arhaismelor, regionalismelor i
expresive a categoriilor   a neologismelor
morfosintactice, a    
mijloacelor de îmbogaNire    
a vocabularului i a -cuvinte derivate, compuse sau -identificarea
categoriilor semantice obNinute prin conversiune, familia cuvintelor derivate, compuse
studiate, a ortografiei i de cuvinte sau obNinute prin
punctuaNiei   conversiune/formarea familiei
    de cuvinte
     
  -categorii semantice studiate: -indicarea sensului/sensurilor
  sinonime, antonime, omonime, cuvântului în context
  cuvinte polisemantice; construcNii  
  pleonastice; sensurile cuvintelor în  
  contexte diferite  
     
  -valori expresive ale nivelurilor -indicarea valorii expresive a
  limbii (fonetic, lexical i cuvântului în context
  morfosintactic) într-un text dat  
     
  -desparNirea cuvintelor în silabe -desparNirea corecta în silabe
     
  -topica i punctuaNie; relaNii -indicarea rolului topicii, al
  sintactice semnelor de punctuaNie în
    relaNiile sintactice

2

RelaNia dintre competenNele specifice, conNinuturile asociate i competenNele de evaluat pentru subiectele I. B i II. B este redata în tabelul urmator:

CompetenNe specifice ConNinuturi asociate CompetenNe de evaluat
2.1. redactarea diverselor -redactarea unor texte reflexive i  
texte, cu scopuri i imaginative (compuneri care  
destinaNii diverse, presupun exprimarea propriilor  
adaptându-le la situaNia de sentimente cu ocazia unui  
comunicare concreta eveniment personal, social sau  
  cultural; evidenNierea unor trasaturi  
  ale unui obiect - peisaj, persoana - aplicarea tehnicilor de
  (într-o descriere/într-un portret) redactare
  -redactarea unor compuneri, având  
  ca text suport texte literare  
  (rezumat, caracterizare de  
  personaj)  
  - redactarea unor scurte naraNiuni;  
  continuarea unor dialoguri  
     
  - exprimarea argumentata a opiniei - argumentarea opiniei
  personale privind structura textului, personale
  semnificaNia titlului, procedeele de  
  expresivitate i semnificaNiile  
  mesajului din fragmentul dat  
2.2. utilizarea în - folosirea corecta a semnelor de -aplicarea cuno tinNelor de
redactarea unui text punctuaNie la nivelul propoziNiei, al lexic, morfosintaxa, de
propriu a cuno tinNelor de frazei; a elementelor de lexic ortografie i de punctuaNie
lexic i de morfosintaxa, studiate în clasele V- VIII i a  
folosind adecvat semnele cuno tinNelor de morfosintaxa în  
ortografice i de exprimarea scrisa corecta  
punctuaNie    

RelaNia dintre competenNele specifice, conNinuturile asociate i competenNele de evaluat pentru subiectul II. A este redata în tabelul urmator:

CompetenNe specifice ConNinuturi asociate CompetenNe de evaluat
1.1. dovedirea înNelegerii -texte nonliterare (texte -identificarea informaNiilor cu privire la
unui text nonliterar, publicitare, articolul de mesajul textului nonliterar
pornind de la cerinNe date ziar/de revista, anunNul,  
  tirea)    
  -idei principale, idei  
  secundare; ordinea logica  
  i cronologica a ideilor/a  
  întâmplarilor dintr-un text  
1.2. sesizarea - categorii morfologice -indicarea valorii sintactice i
corectitudinii i a valorii specifice parNilor de vorbire morfologice a cuvântului
expresive a categoriilor (conform programelor -identificarea elementelor de sintaxa a
morfosintactice, a colare pentru clasele propoziNiei i a frazei
mijloacelor de îmbogaNire a V-a - a VIII-a)  
a vocabularului i a -elemente de sintaxa a  
categoriilor semantice propoziNiei i a frazei  
studiate, a ortografiei i      
punctuaNiei      
    3  

Precizari privind evaluarea probei scrise

Subiectul I este elaborat pe baza unui text literar suport, la prima vedere, selectat conform precizarilor din programa i are în vedere:

A. Evaluarea competenNei de receptare a mesajului scris: înNelegerea unui text literar, pornind de la cerinNe date, precizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogaNire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate, a elementelor de ortografie i de punctuaNie.

B.Evaluarea competenNei de redactare a diverselor texte, cu exprimarea argumentata a unui punct de vedere, pornind de la textul literar suport (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumara a unor secvenNe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului etc.).

Subiectul al II-lea este elaborat pe baza unui text nonliterar suport, selectat conform precizarilor din programa i are în vedere:

A.Evaluarea competenNei de receptare a mesajului scris: înNelegerea unui text nonliterar (articolul de ziar/de revista, texte publicitare, anunNul, tirea), prin referire la autorul textului, sursa de unde a fost selectat textul suport, informaNiile din text; categorii morfologice specifice parNilor de vorbire, elemente de sintaxa a propoziNiei i a frazei.

B.Evaluarea competenNei de redactare a diverselor texte, cu exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul la prima vedere sau redactarea unor compuneri scurte pe o anumita tema, redactarea unor texte reflexive i imaginative, respectând structura/punctele de sprijin indicate.

4


Clopotel.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Prin click pe butonul "Accepta" accepti utilizarea modulelor cookie. Daca ai nevoie de mai multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politica de confidentialitate