Cultura generala

Argumente pentru care Pluto nu mai este considerata planeta sunt: 1. Este mult mai mica (avand masa chiar de cinci ori mai mica decat Luna); 2. Orbita lui Pluto intersecteaza orbita planetei Neptun (pentru o perioada de 20 de ani din cei aproximativ 248 de ani cat dureaza miscarea sa de revolutie). Nicio alta planeta nu intersecteaza orbita altei planete. Doar cometele si asteroizii fac acest lucru); 3. Nu a curatat spatiul cosmic din vecinatatea orbitei sale, adica se intalneste in mod regulat cu asteroizi aflati in apropierea orbitei sale.

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Evaluare_Nationala


Subiecte Evaluare Nationala
EVALUARE NATIONALA 2012Limba_si_literatura_romana_precizari_metodologice

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 116899 bytes

EN2012_Limba_romana_Model_Precizari

CENTRUL NAlIONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

Evaluarea naNionala pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina LIMBA I LITERATURA ROMÂNA Anul colar 2011-2012

Introducere

Evaluarea naNionala este examenul pe care îl susNin elevii din clasa a VIII-a, în conformitate cu ordinul ministrului educaNiei, cercetarii, tineretului i sportului nr. 5219 privind organizarea i desfa urarea evaluarii naNionale pentru absolvenNii clasei a VIII-a, în anul colar 2011-2012 i vizeaza evaluarea sumativa atât a competenNelor specifice i a conNinuturilor asociate acestora, conform programei colare actualizate pentru clasa a VIII-a, cât i a conNinuturilor din programele colare actualizate pentru clasele a V-a–a VII-a, ce sunt valorificate în clasa a VIII-a.

Aceasta proba scrisa are durata de 120 de minute.

Structura probei de evaluare

Subiectul I (42 de puncte):

componenta A (30 de puncte): itemi semiobiectivi cu raspuns scurt i cu raspuns elaborat (5 itemi x 6 puncte = 30 de puncte)

componenta B (12 puncte): item subiectiv - 8 puncte (pentru conNinutul compunerii); 2 puncte (pentru redactarea unui conNinut adecvat cerinNei formulate); 2 puncte (pentru

respectarea limitei minime de spaNiu indicate)

Subiectul II (36 de puncte):

componenta A (24 de puncte): itemi obiectivi cu alegere multipla i itemi semiobiectivi cu raspuns scurt (4 itemi x 6 puncte = 24 de puncte)

componenta B (12 puncte): item subiectiv - 8 puncte (pentru conNinutul compunerii); 2 puncte (pentru redactarea unui conNinut adecvat cerinNei formulate); 2 puncte (pentru respectarea limitei minime de spaNiu indicate)

Redactarea întregii lucrari (12 puncte) vizeaza competenNa specifica 2.2 - utilizarea în redactarea unui text propriu a cuno tinNelor de lexic i de morfosintaxa, folosind adecvat semnele de ortografie i de punctuaNie:

unitatea compoziNiei – 1 punct;

coerenNa textului – 2 puncte;

registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate conNinutului – 2 puncte;

ortografia – 3 puncte;

punctuaNia – 2 puncte;

a ezarea corecta a textului în pagina – 1 punct;

lizibilitatea – 1 punct.

Se acorda 10 puncte din oficiu.

1

CompetenNe de evaluat

Conform precizarilor din programa de examen, evaluarea naNionala vizeaza:

evaluarea competenNelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare i nonliterare, în scopuri diverse;

evaluarea competenNelor de exprimare scrisa/de utilizare corecta i adecvata a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

RelaNia dintre competenNele specifice, conNinuturile asociate i competenNele de evaluat pentru subiectul I. A este redata în tabelul urmator:

CompetenNe specifice ConNinuturi asociate CompetenNe de evaluat
1.1. dovedirea înNelegerii -moduri de expunere (naraNiune, -identificarea modurilor de
unui text literar, pornind descriere, dialog, monolog) expunere în text
de la cerinNe date -structuri în textele epice (logica -evidenNierea elementelor de
 
  acNiunii, timp, spaNiu, modalitaNi de structura în textele epice i
  caracterizare a personajelor, lirice
  relaNiile dintre personaje) i lirice  
  (concordanNa dintre forma grafica a  
  poeziei i ideea transmisa de  
  aceasta, eul liric)  
  -trasaturi specifice genului epic i -identificarea trasaturilor
  liric specifice
  -procedee de expresivitate artistica - identificarea unei figuri de stil
  (figuri de stil: personificarea, studiate
  alegoria, repetiNia fonetica/  
  aliteraNia, metafora, hiperbola,  
  epitetul, comparaNia, repetiNia,  
  enumeraNia i antiteza)  
  - elemente de versificaNie (masura, -identificarea elementelor de
  rima, ritmul, versul, strofa) versificaNie
1.2. sesizarea -arhaisme, regionalisme i -identificarea
corectitudinii i a valorii neologisme arhaismelor, regionalismelor i
expresive a categoriilor   a neologismelor
morfosintactice, a    
mijloacelor de îmbogaNire    
a vocabularului i a -cuvinte derivate, compuse sau -identificarea
categoriilor semantice obNinute prin conversiune, familia cuvintelor derivate, compuse
studiate, a ortografiei i de cuvinte sau obNinute prin
punctuaNiei   conversiune/formarea familiei
    de cuvinte
     
  -categorii semantice studiate: -indicarea sensului/sensurilor
  sinonime, antonime, omonime, cuvântului în context
  cuvinte polisemantice; construcNii  
  pleonastice; sensurile cuvintelor în  
  contexte diferite  
     
  -valori expresive ale nivelurilor -indicarea valorii expresive a
  limbii (fonetic, lexical i cuvântului în context
  morfosintactic) într-un text dat  
     
  -desparNirea cuvintelor în silabe -desparNirea corecta în silabe
     
  -topica i punctuaNie; relaNii -indicarea rolului topicii, al
  sintactice semnelor de punctuaNie în
    relaNiile sintactice

2

RelaNia dintre competenNele specifice, conNinuturile asociate i competenNele de evaluat pentru subiectele I. B i II. B este redata în tabelul urmator:

CompetenNe specifice ConNinuturi asociate CompetenNe de evaluat
2.1. redactarea diverselor -redactarea unor texte reflexive i  
texte, cu scopuri i imaginative (compuneri care  
destinaNii diverse, presupun exprimarea propriilor  
adaptându-le la situaNia de sentimente cu ocazia unui  
comunicare concreta eveniment personal, social sau  
  cultural; evidenNierea unor trasaturi  
  ale unui obiect - peisaj, persoana - aplicarea tehnicilor de
  (într-o descriere/într-un portret) redactare
  -redactarea unor compuneri, având  
  ca text suport texte literare  
  (rezumat, caracterizare de  
  personaj)  
  - redactarea unor scurte naraNiuni;  
  continuarea unor dialoguri  
     
  - exprimarea argumentata a opiniei - argumentarea opiniei
  personale privind structura textului, personale
  semnificaNia titlului, procedeele de  
  expresivitate i semnificaNiile  
  mesajului din fragmentul dat  
2.2. utilizarea în - folosirea corecta a semnelor de -aplicarea cuno tinNelor de
redactarea unui text punctuaNie la nivelul propoziNiei, al lexic, morfosintaxa, de
propriu a cuno tinNelor de frazei; a elementelor de lexic ortografie i de punctuaNie
lexic i de morfosintaxa, studiate în clasele V- VIII i a  
folosind adecvat semnele cuno tinNelor de morfosintaxa în  
ortografice i de exprimarea scrisa corecta  
punctuaNie    

RelaNia dintre competenNele specifice, conNinuturile asociate i competenNele de evaluat pentru subiectul II. A este redata în tabelul urmator:

CompetenNe specifice ConNinuturi asociate CompetenNe de evaluat
1.1. dovedirea înNelegerii -texte nonliterare (texte -identificarea informaNiilor cu privire la
unui text nonliterar, publicitare, articolul de mesajul textului nonliterar
pornind de la cerinNe date ziar/de revista, anunNul,  
  tirea)    
  -idei principale, idei  
  secundare; ordinea logica  
  i cronologica a ideilor/a  
  întâmplarilor dintr-un text  
1.2. sesizarea - categorii morfologice -indicarea valorii sintactice i
corectitudinii i a valorii specifice parNilor de vorbire morfologice a cuvântului
expresive a categoriilor (conform programelor -identificarea elementelor de sintaxa a
morfosintactice, a colare pentru clasele propoziNiei i a frazei
mijloacelor de îmbogaNire a V-a - a VIII-a)  
a vocabularului i a -elemente de sintaxa a  
categoriilor semantice propoziNiei i a frazei  
studiate, a ortografiei i      
punctuaNiei      
    3  

Precizari privind evaluarea probei scrise

Subiectul I este elaborat pe baza unui text literar suport, la prima vedere, selectat conform precizarilor din programa i are în vedere:

A. Evaluarea competenNei de receptare a mesajului scris: înNelegerea unui text literar, pornind de la cerinNe date, precizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogaNire a vocabularului i a categoriilor semantice studiate, a elementelor de ortografie i de punctuaNie.

B.Evaluarea competenNei de redactare a diverselor texte, cu exprimarea argumentata a unui punct de vedere, pornind de la textul literar suport (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumara a unor secvenNe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului etc.).

Subiectul al II-lea este elaborat pe baza unui text nonliterar suport, selectat conform precizarilor din programa i are în vedere:

A.Evaluarea competenNei de receptare a mesajului scris: înNelegerea unui text nonliterar (articolul de ziar/de revista, texte publicitare, anunNul, tirea), prin referire la autorul textului, sursa de unde a fost selectat textul suport, informaNiile din text; categorii morfologice specifice parNilor de vorbire, elemente de sintaxa a propoziNiei i a frazei.

B.Evaluarea competenNei de redactare a diverselor texte, cu exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul la prima vedere sau redactarea unor compuneri scurte pe o anumita tema, redactarea unor texte reflexive i imaginative, respectând structura/punctele de sprijin indicate.

4


Clopotel.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Prin click pe butonul "Accepta" accepti utilizarea modulelor cookie. Daca ai nevoie de mai multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politica de confidentialitate