Horoscopul zilei

Varsator
(20 Ianuarie - 18 Februarie)


Azi te vei plictisi, dar nu pentru mult timp. Vei apela la cel/cea mai bun/a prieten/a sa te scoata din aceasta stare de monotonie.

› vrei zodia ta

Cultura generala

La 11 martie 2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a caracterizat coronavirusul ca o pandemie.

› vrei mai mult

Bancul zilei

Bunicu` lui Bula moare, si trebuia sa-l ingroape. Da` Bula era sarac, ca
toti romanii, si n-avea bani sa-l ingroape, asa ca a mers la un crematoriu.
Ajunge Bula acolo, si se intalneste cu functionarul de acolo si il intreaba:
- Dom`le draga, daca esti bun, imi spui, te rog, cat costa o incinerare, ca
mi-a murit bunicul, si n-am bani sa-l ingrop.
- O incinerare costa 150.000 de lei.
Bula se scotoceste in buzunare da` nu gaseste numa` vreo 35.000 de lei, dupa
care zice:
- Dom`le n-am decat 35.000 de lei, n-ati putea numa sa-l perpeliti?

› vrei mai mult
Evaluare Nationala | Bacalaureat | Subiecte Examen | Forum | Arhiva | Referate

home : Invatamant : Teze_Cu_Subiect_Unic
Metode Subiect Examen TEZE CU SUBIECT UNIC 2010

Varianta de download:
Tip fisier: pdf
Marime: 201188 bytes

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2009-2010


METODOLOGIA
DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII
CLASEI A VIII-A, IN ANUL SCOLAR 2009-2010


I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea Evaluarii nationale care va fi sustinuta de elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2009-2010.
(2) Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a reprezinta modalitatea de evaluare interna sumativa a competentelor dobandite pe parcursul
invatamantului gimnazial.
Art. 2. (1) Evaluarea nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune, cu doua perioade.
(2) In caz de absentare de la evaluarea nationala, acesta poate fi sustinuta intr-o sesiune ulterioara.
(3) Atat candidatii proveniti din invatamantul de stat, cat si cei din invatamantul particular au dreptul sa sustina evaluarea nationala, fara taxa.
Art. 3. - In sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
- asistent - cadru didactic, invatator/ institutor sau profesor de alta specialitate decat cea la care se sustine evaluarea, cu atributii de supraveghere in salile in care se desfasoara proba scrisa;
- catalogul evaluarii nationale - document informatizat, instituit la nivelul unitatii de invatamant, care cuprinde datele de identificare a elevilor si notele obtinute de acestia la evaluare si care este utilizat la crearea bazei de date pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in clasa a IX-a.

Pentru oficializarea documentului, se realizeaza doua copii in forma tiparita, semnate de presedintele, de membrii si de profesorii evaluatori;
- nota finala - nota calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media generala la evaluarea nationala.
- perioada evaluarii nationale - interval de timp prestabilit in care candidatii sustin probele de evaluare, se solutioneaza contestatiile si se afiseaza rezultatele;
- perioada speciala de evaluare - interval de timp prestabilit, in care sustin evaluarea nationala elevii absenti sau amanati de la perioada de evaluare;
- profesor evaluator - cadru didactic, desemnat pentru evaluarea probelor scrise, dupa caz, abilitat in domeniul evaluarii, prin programul acreditat propus de CNCEIP - "Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice", prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate in formare profesionala, sau avand experienta in evaluare;
- evaluare nationala - forma de evaluare, organizata, in anul scolar 2009-2010, pentru elevii din clasa a VIII-a, constand in sustinerea unor probe scrise, fiecare cu durata de 120 de minute, care se desfasoara la datele prevazute in Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale.
Anexa nr.1 la O.M.E.C.I. nr. 4846 din 31.08.2009, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru
elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2009-2010

II. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EVALUARII NAtIONALE
Art. 4. - (1) Coordonarea pe plan national a organizarii si a desfasurarii evaluarii nationale este asigurata de M.E.C.I., prin Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, care se constituie, la inceputul anului scolar, prin ordin al ministrului si care functioneaza in cadrul M.E.C.I.
(2) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti, se constituie comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale, numita in continuare comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti.
(3) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti asigura aplicarea riguroasa a prevederilor metodologiei, organizeaza si coordoneaza desfasurarea evaluarii nationale.
(4) In fiecare unitate de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a VIII-a, se constituie si functioneaza o comisie, responsabila pentru organizarea si desfasurarea, la nivelul unitatii de invatamant, a evaluarii nationale, numita in conformitate cu prezenta metodologie si coordonata de catre un presedinte. Elevii din mediul rural care provin din unitati de invatamant cu mai putin de 10 elevi la clasa a VIII-a, se arondeaza la scolile coordonatoare.
Art. 5. - Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, numita in continuare Comisia Nationala, se compune din:
- presedinte - un secretar de stat din M.E.C.I., responsabil cu invatamantul preuniversitar;
- vicepresedinti - directorul general al Directiei Generale Educatie Timpurie, Scoli, Performanta si Programe, directorul general al Directiei Generale
Invatamant in Limbile Minoritatilor si Relatia cu Parlamentul, directorul general al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul
Preuniversitar;
- secretar - un specialist din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar;
- 4-6 membri - directori, sefi de serviciu, inspectori generali de specialitatile la care se sustine evaluarea nationala, din M.E.C.I., specialisti din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar.
Art. 6. — Componenta Comisiei Nationale pentru organizarea Evaluarii nationale se aproba prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, la inceputul anului scolar.
Art. 7. — Comisia Nationala are urmatoarele atributii:
(1) publica, la inceputul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale, precum si programele pentru evaluarea nationala;
(2) stabileste numarul variantelor de subiecte pentru evaluarea nationala, din care se extrage, prin tragere la sorti, subiectul pentru evaluare;
(3) coordoneaza organizarea si desfasurarea evaluarii nationale;
(4) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti si comisiile din unitatile de invatamant;
(5) decide reevaluarea unor lucrari, in vederea monitorizarii calitatii evaluarii lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau
judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial, la nivelul judetului/al municipiului Bucuresti, de catre candidatul in cauza;
(6) decide delegarea unor reprezentanti ai comisiei nationale, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul evaluarii nationale;
(7) stabileste modalitatile de raportare de catre comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti si de centralizare a datelor;
(8) analizeaza desfasurarea si rezultatele evaluarii nationale, in baza rapoartelor transmise de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti, si prezinta concluziile conducerii M.E.C.I.;
(9) propune ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii modificari si completari la calendarul si la metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale.
Art. 8. - (1) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti se compun din:
- presedinte - un inspector scolar general/ inspector scolar general adjunct;
- membri - 1-3 inspectori scolari pentru ariile curriculare din care fac parte disciplinele la care se sustine evaluarea nationala; in municipiul Bucuresti pot fi numiti suplimentar 1-2 membri pentru fiecare sector;
- informatician - un informatician din inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti.
(2) In judetele in care se sustin probe in limbile minoritatilor nationale, din comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti face parte si inspectorul care
coordoneaza invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(3) Componenta nominala a acestor comisii se aproba prin decizia inspectorului scolar general, cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie.
Art. 9. Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
(1) nominalizeaza unitatile de invatamant din mediul rural care sunt arondate altor unitati de invatamant;
(2) raspund de organizarea si de desfasurarea evaluarii nationale in conditiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/ al municipiului Bucuresti;
(3) raspund de solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, sesizate de catre directorii de scoli;
(4) coordoneaza dotarea scolilor cu logistica necesara pentru buna desfasurare a evaluarii nationale – copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile;
(5) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectand principiile competentei in evaluare si al compatibilitatii, membrii comisiilor din unitatile de invatamant in vederea numirii acestora, prin decizie a inspectorului scolar general, cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru Evaluarea nationala;
(6) deleaga inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul Evaluarii nationale;
(7) se adreseaza, in scris, directiilor judetene de sanatate, pentru a asigura prezenta personalului medical in fiecare unitate scolara, in perioada desfasurarii Evaluarii nationale, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., in scopul asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea evaluarii;
(8) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor din unitatile de invatamant cu privire la desfasurarea Evaluarii nationale, cu cel mult 48 de ore inaintea declansarii activitatilor specifice fiecarei comisii;
(9) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a baremelor pentru Evaluarea nationala catre unitatile de invatamant;
(10) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul terminarii probei;
(11) opereaza, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant;
(12) transmit Comisiei Nationale, in cel mai scurt timp posibil, situatiile speciale din ziua respectiva;
(13) sesizeaza imediat Comisiei Nationale orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta in metodologie sau care depaseste atributiile specificate de metodologie pentru comisiile judetene/a municipiului Bucuresti;
(14) transmit Comisiei Nationale situatii statistice, in conformitate cu modul de raportare si termenele solicitate de catre aceasta;
(15) preiau cataloagele Evaluarii nationale de la comisiile din unitatile de invatamant, pentru a constitui baza de date in vederea admiterii elevilor in ciclul inferior al liceului;
(16) decide reevaluarea unor lucrari, in vederea monitorizarii calitatii evaluarii lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial, la nivelul judetului/al municipiului Bucuresti, de catre candidatul in cauza;
(17) elaboreaza si transmit Comisiei Nationale, in termen de 10 zile de la incheierea Evaluarii nationale, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.
Art.10. Comisiile din unitatile de invatamant se compun din:
- presedinte - directorul unitatii de invatamant;
- membri - 1-3 cadre didactice din unitatea de invatamant. In situatia in care, in unitatea de invatamant, se sustin probe redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa fie bun cunoscator al limbii respective;
- asistenti;
- evaluatori.
Art. 11. - Comisiile din unitatile de invatamant au urmatoarele atributii:
(1) organizeaza desfasurarea Evaluarii nationale, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
(2) asigura pregatirea salilor in care se sustin probele, intr-un numar optim, astfel incat elevii sa fie asezati cate unul in banca si afiseaza, pe usa fiecarei sali, lista nominala cu elevii repartizati in ordine alfabetica;
(3) completeaza catalogul electronic al Evaluarii nationale cu datele de identificare a unitatii de invatamant, cu numele, initiala tatalui, prenumele elevilor, cu numele disciplinelor la care acestia sustin probe;
(4) asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea variantei de subiecte;
(5) asigura, sub coordonarea presedintelui Comisiei judetene, numarul corespunzator al colilor tipizate si consumabilele necesare bunei desfasurari a Evaluarii nationale;
(6) realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea Evaluarii nationale, decid repartizarea acestora in sali si predau fiecaruia fisa de atributii;
(7) intocmesc borderoul de predare/primire in care semneaza elevii pentru a confirma numarul de pagini ale lucrarii elaborate;
(8) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul terminarii probei;
(9) multiplica varianta de subiecte intr-un numar egal cu numarul elevilor;
(10) asigura distribuirea in plicuri sigilate a variantei de subiecte extrase la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;
(11) aplica stampila scolii peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba;
(12) nu permit ca in spatiile in care se desfasoara Evaluarea nationala, sa patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;
(13) primesc de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;
(14) presedintele comisiei amesteca lucrarile, le numeroteaza de la 1 la n si le repartizeaza profesorilor evaluatori, odata cu borderourile de evaluare;
(15) asigura evaluarea lucrarilor;
(16) asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se sustin probe, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare si de notare;
(17) stabilesc salile in care lucreaza profesorii evaluatori, tinand cont ca in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei cadre didactice – evaluatori si/ sau membrii ai comisiei;
(18) stabilesc salile in care lucreaza profesorii evaluatori, tinand cont ca doi profesori care evalueaza acelasi set de lucrari trebuie sa lucreze in sali diferite si ca in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei cadre didactice;
(19) desecretizeaza lucrarile evaluate si inregistreaza, in catalogul electronic, pentru fiecare elev, nota obtinuta, calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori;
(20) stabilesc, prin verificare, concordanta intre notele inscrise pe lucrari si cele din catalogul electronic;
(21) verifica corectitudinea calculului notelor finale, precum si concordanta dintre notele inscrise pe lucrari si cele din cataloagele electronice;
(22) afiseaza notele obtinute la Evaluarea nationala, in loc vizibil;
(23) primesc eventualele contestatii;
(24) resecretizeaza lucrarile ale caror note au fost contestate si le transmit centrelor desemnate pentru rezolvarea contestatiei;
(25) afiseaza notele obtinute la lucrari, in urma rezolvarii contestatiilor, in loc vizibil;
(26) asigura reevaluarea lucrarilor ale caror note au fost contestate, daca unitatea de invatamant respectiva a fost desemnata de inspectoratul scolar pentru rezolvarea contestatiilor;
(27) completeaza catalogul electronic cu notele rezultate in urma reevaluarii lucrarilor ale caror note au fost contestate;
(28) desecretizeaza lucrarile reevaluate si inregistreaza, pentru fiecare elev, in catalogul electronic si in cel tiparit nota obtinuta in urma reevaluarii, calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori;
(29) raspund de organizarea si de desfasurarea Evaluarii nationale, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii si a celorlalte prevederi legale;
(30) raspund de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise;
(31) comunica imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau incalcare a prevederilor legale;
(32) asigura pastrarea lucrarilor in arhiva unitatii de invatamant timp de doi ani.
(33) predau reprezentantilor comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare tiparite ale acestuia, completate cu notele obtinute la evaluare. Cataloagele tiparite sunt semnate de presedinte, un membru al comisiei si de profesorii evaluatori si stampilate cu stampila unitatii de invatamant;
(34) elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, in termen de trei zile de la incheierea activitatii in unitatea de invatamant, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.

III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSTINE EVALUAREA NATIONALA
Art. 12. Disciplinele la care se sustin probe pentru Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a sunt urmatoarele:
a) Limba si literatura romana;
b) Limba si literatura materna - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna;
c) Matematica.

IV. ELABORAREA SUBIECTELOR
Art. 13. - (1) Subiectele pentru Evaluarea nationala se elaboreaza in cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul
Preuniversitar, tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate dupa modelul evaluarilor internationale;
b) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele pentru Evaluarea nationala;
c) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
d) sa permita rezolvarea in 120 de minute.
(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unitatile de invatamant in care se desfasoara Evaluarea nationala va fi reglementata printr-o procedura separata.
(3) Baremul de evaluare si de notare pentru fiecare subiect se elaboreaza in cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar si se posteaza pe website-ul M.E.C.I., dupa desfasurarea probei.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat, conform legii, in limba materna cursurile disciplinelor la care se sustin probe, li se asigura subiectele atat in limba in care au studiat cat si in limba romana.
Art. 14. (1) Subiectele pentru Evaluarea nationala se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice.
(2) Toate persoanele care intra in contact cu subiectele pentru Evaluarea nationala vor da o declaratie in acest sens.

V. DESFASURAREA EVALUARII NATIONALE
Art. 15. -(1) Salile in care se sustine Evaluarea nationala vor fi, in prealabil, adaptate prin:
a) amenajarea acestora, astfel incat elevii sa fie asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica;
b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in elaborarea lucrarilor scrise;
c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati in sala respectiva si a prevederilor metodologiei care ii informeaza pe acestia ca
patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1 la lucrarea respectiva;
(2) Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba, proveniti din unitatea de invatamant.
(3) Inaintea intrarii in sali, presedintele comisiei din unitatea de invatamant instruieste asistentii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile
metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati in sali.
(4) Asistentii, care intra in sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cu numele elevilor, procesul verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli tipizate si numarul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de clasa, vor fi consemnate in procesul verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent in parte si de presedintele comisiei.
(5) Inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a Evaluarii nationale si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
(6) Elevii se aseaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor vor fi lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii vor primi atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia vor completa, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care
urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de invatamant;
(7) Dupa anuntarea variantei de subiect extrasa de Comisia Nationala, se multiplica subiectele in numar egal cu numarul elevilor, urmand ca acestea sa fie distribuite in sali. Comisia din unitatea de invatamant va lua toate masurile pentru a pregati in mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel incat sa fie asigurat in cel mai scurt timp posibil cate un subiect pentru fiecare elev.
(8) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, in plicuri, de la presedinte, sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La incheierea acestor operatiuni, incepe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.
(9) Se interzice presedintelui, membrilor comisiei, asistentilor sau delegatilor Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modificari ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare si de notare.
(10) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea nationala in perioada respectiva. In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. In aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
(11) Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.
(12) Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii elevi, din diferite motive - corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere - doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionandu-se pe ele „Anulat" si se semneaza de catre cei doi asistenti.
(13) In timpul desfasurarii Evaluarii nationale, asistentii nu dau elevilor nicio indicatie, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectele. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere.
(14) In timpul desfasurarii Evaluarii nationale, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a linistii in sala de clasa, de respectarea de catre elevi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor si sa ia masurile ce se impun. De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.
(15) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea Evaluarii nationale, semnalate asistentilor de catre elevi sau sesizate de membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun conform prezentei metodologii. Aceste situatii sunt consemnate in procese verbale, care se arhiveaza impreuna cu documentele comisiei. Comisia judeteana /a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala;
(16) In situatia in care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este eliminat din sala, presedintele marcheaza pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda", pune nota 1 (unu) si semneaza.
(17) In timpul desfasurarii Evaluarii nationale, in salile in care se desfasoara proba scrisa au voie sa intre numai:
a) presedintele si membrii comisiei din unitatea de invatamant;
b) persoane delegate de catre Comisia Nationala sau de catre comisia judeteana /a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a Evaluarii nationale.
(18) Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile, sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.
(19) La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza elevii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(20) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(21) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in unitatea de invatamant.
(22) La finalizarea desfasurarii probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal si daca spatiile nescrise au fost barate.
Art.16. - Formatul foilor tipizate si modalitatea completarii acestora se stabilesc de catre Comisia Nationala.

VI. EVALUAREA LUCRARILOR
Art.17. - (1) Evaluarea fiecarei lucrari se face de catre doi profesori evaluatori din unitatea respectiva de invatamant, de regula unitate scolara cu personalitate juridica. In cazul in care in unitatea de invatamant nu exista cate doi profesori la disciplinele la care se sustine Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, se solicita un cadru didactic din cea mai apropiata unitate de invatamant.
(2) Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte, din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire si o trece pe lucrare.
(3) In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IX-a.
(4) In cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori din centrul de evaluare, este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei si nota acordata de acestia, calculata conform alin. (3), va fi nota finala.
(5) Nota finala se trece pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din unitatea de invatamant.
Art. 18. - Desfasurarea activitatii de evaluare:
(1) Activitatea de evaluare dureaza, in unitatea de invatamant, maximum 5 zile de scoala, astfel incat comunicarea rezultatelor sa se faca in maximum 6 zile de scoala de la sustinerea probei;
(2) Inainte de inceperea evaluarii, presedintele comisiei din unitatea de invatamant are obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se
organizeaza evaluarea, prezentarea subiectelor si a baremelor de evaluare si de notare, atentionand asupra obligativitatii de a se respecta intocmai baremul de evaluare si de notare. Scopul acestei atentionari este de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare si de notare. Se interzic interpretarile personale si efectuarea de modificari in baremul de evaluare si de notare;
(3) In unitatea de invatamant in care se realizeaza evaluarea, lucrarile de la aceeasi disciplina sunt amestecate de presedinte si de ceilalti membri ai comisiei, sunt numerotate de la 1 la n si grupate in seturi aproximativ egale;
(4) Profesorii evaluatori primesc lucrarile de la presedintele comisiei si realizeaza evaluarea acestora;
(5) Profesorii evaluatori evidentiaza raspunsurile gresite prin subliniere cu pix, stilou sau creion de culoare rosie;
(6) Profesorii evalueaza lucrarile respectand prevederile Art. 17, din prezenta metodologie;
(7) Profesorul evaluator trece punctajul obtinut de elev, conform prevederilor din prezenta metodologie, in borderoul intocmit in baza baremului de evaluare si de notare si transcrie pe fiecare lucrare nota acordata;
(8) Fiecare profesor care participa la evaluare semneaza notele acordate lucrarilor evaluate si borderoul de evaluare si le preda presedintelui comisiei din unitatea de invatamant;
(9) Presedintele comisiei din unitatea de invatamant calculeaza si trece pe lucrare nota finala, calculata conform prevederilor Art. 17, din prezenta metodologie.

VII. REZOLVAREA CONTESTATIILOR
Art.19. - (1) Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate se realizeaza in unitatile de invatamant stabilite de fiecare inspectorat scolar, respectand Art.18., aliniatele (3) – (9). Organizarea se face astfel incat, de la data depunerii contestatiei si pana la anuntarea rezultatelor finale, dupa contestatii, sa nu treaca mai mult de 5 de zile lucratoare.
(2) Nota definitiva este cea acordata la reevaluare, daca intre nota initiala si nota obtinuta la reevaluare este o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva a lucrarii este nota initiala.
(3) Pentru lucrarile care au primit initial o nota finala cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata in urma reevaluarii.

VIII. RASPUNDEREA DISCIPLINARA
Art.20. - (1) Respectarea intocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2009-2010, este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) Incalcarea, de catre cadrele didactice, a normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predare-invatare,
personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamant, implicat in desfasurarea Evaluarii nationale raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.
Art.21. - (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infractional, legate de organizarea si desfasurarea Evaluarii nationale, cum ar fi furnizarea solutiilor problemei, inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari, care permit sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifestari care atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate in conformitate cu prevederile legale.
Dupa caz, Comisia Nationala sau comisia judeteana /a municipiului Bucuresti sesizeaza in scris organele de cercetare penala.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare pentru Evaluarea nationala si au intreprins actiuni care au constat in divulgarea partiala sau integrala a subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare.
(3) In cazul in care se constata diferente mai mari de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre notele acordate initial si notele obtinute la contestatii sau la reevaluarile stabilite prin prezenta metodologie, inspectoratele scolare analizeaza situatia, pentru a stabili cauzele si eventualii vinovati pentru aceste situatii. In cazuri justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinara, pentru sanctionarea vinovatilor.
(4) Sanctiunile aplicate in urma abaterilor savarsite de cadrele didactice in timpul participarii la comisiile prevazute in prezenta metodologie sunt luate in considerare la acordarea calificativului anual.
(5) Comisia nationala, respectiv comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pot decide ca persoanelor care incalca prevederile prezentei metodologii sa li se interzica dreptul de a participa, in sesiunile ulterioare, la comisiile organizate pentru evaluarile nationale sau la alte examene nationale.

IX. DISPOZITII FINALE
Art.22. – Lucrarile de la Evaluarea nationala si documentele intocmite pentru buna desfasurare a acesteia se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant in care se sustine Evaluarea nationala, pe o perioada de 2 ani.
Art.23. - (1) Elevii surprinsi avand asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii Evaluarii nationale, comunicand cu ceilalti elevi sau comitand alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod.
(2) In situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1.
(3) Orice abatere comisa de elevi si dovedita cu probe, se sanctioneaza conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
Art.24. - (1) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de lucrari relevant statistic, urmarindu-se astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de notare.
(2) Comisia Nationala poate decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de lucrari urmarindu-se astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de notare.
(3) Notele obtinute de elevi la Evaluarea nationala nu se modifica in urma acestor reevaluari.
(4) Pe baza raportului privind rezultatul acestor reevaluari, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti ia masuri conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii.
Art.25. - (1) Comisia din unitatea de invatamant asigura conditii de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Exemple de asemenea adaptari sunt:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat); elevii cu deficiente motorii sau neuro-motorii, care ii impiedica sa scrie normal, sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare subiectelor afisate/prezentate vizual;
e) realizarea Evaluarii prin dictarea continutului acesteia, de catre elevul cu deficiente, catre un profesor asistent, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva. Se interzice profesorului asistent sa corecteze dictarea realizata de elev.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile punctului anterior, in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti pot aproba si alte proceduri de sustinere a probelor Evaluarii nationale pentru elevii cu deficiente, la propunerea comisiilor din unitatile de invatamant, cu informarea Comisiei Nationale.
(5) In situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care sufera de boli contagioase, comisiile judetene pot organiza sustinerea probelor Evaluarii nationale la locul imobilizarii, simultan cu toti elevii din tara. Aprobarea se da pe baza documentului medical care atesta imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii
probei in colectivitate si se comunica, in scris, Comisiei Nationale.
Art.26. (1) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special, care parcurg curriculumul scolii de masa, sustin Evaluarea nationala.
(2) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special, care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin Evaluarea nationala numai la solicitarea scrisa a parintilor sau a intretinatorilor legali.
Art.27. – La organizarea si desfasurarea Evaluarii nationale pot participa, numai in calitate de observatori, fara a avea dreptul de a interveni, reprezentanti ai asociatiilor de parinti.
Art.28. - Conducerile unitatilor de invatamant asigura popularizarea prezentei metodologii prin urmatoarele categorii de activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea in colectivele de elevi ai clasei a VIII-a;
d) organizarea unor intalniri cu parintii in vederea informarii acestora.
e) alte activitati menite a aduce la cunostinta celor interesati prevederile referitoare la Evaluarea nationala.
Art.29. - (1) Conducerea fiecarei unitati de invatamant in care se sustine Evaluarea nationala este responsabila pentru stabilirea programului scolar pentru zilele in care sunt programate probele specifice Evaluarii nationale.
(2) Stabilirea programului scolar pentru zilele in care sunt programate probele specifice Evaluarii nationale se va face astfel incat sa fie asigurata parcurgerea integrala a curriculumului la toate disciplinele.
(3) Conducerea unitatii de invatamant este obligata sa informeze elevii, parintii si inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti referitor la programul adaptat, stabilit pentru zilele in care se desfasoara Evaluarea nationala.
Art.30. - (1). Se interzice cu desavarsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de invatamant.
(2) Conducerile unitatilor de invatamant vor lua toate masurile pentru informarea cadrelor didactice, elevilor si parintilor referitor la prevederile mentionate la alin.
(1) si pentru a nu permite incalcarea acestora.
Art.31. - In vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfasurarii Evaluarii nationale, presedintii comisiilor vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. In declaratia-tip, cadrul didactic precizeaza ca isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale si ca, in cazul constatarii unor nereguli in activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pana la excluderea din invatamant, in functie de gravitatea abaterii, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic si ale art. 292, din Codul penal.