Stiati ca ...

Beethoven a compus muzica chiar si dupa ce a surzit.

› vrei mai mult

Divabianca2 a intrebat pe 20.06.2013 in categoria Cultura generala:

Care este cel mai lung cuvant din limba romana?

Sunt foarte curioasa sa aflu

Raspunsuri:


Astronoma67 a raspuns pe 25.10.2014:

Nu icape:(
Uite link-ul:jurnalul.ro/stiri/observator/cel-mai-lung-cuvant-din-lume-are-189-819-de-litere-si-iti-ia-213-minute-ca-sa-l-pronunti-video-631347.html

Astronoma67 a raspuns pe 25.10.2014:

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-
larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-
leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-
llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-
nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-
lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-
ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-
lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-
rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-
soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-
ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-
reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-
ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty-
rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas-
paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl-
alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony-
lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli-
soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy-
ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo-
nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt-
ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-
ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-
glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-
araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-
utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-
tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu-
tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylva

Astronoma67 a raspuns pe 25.10.2014:

Are 189.891 de litere!Este in urmatorul raspuns.

Astronoma67 a raspuns pe 25.10.2014:

Cel mai lung se incepe cu "Methionylthreonylthreonyl" si se termina cu "laspartylserylalanylthreonylvalylasparinylserylisoleucine".

zaratu112 a raspuns pe 06.08.2013:

yo stiam ca este un os din corp cel ma lung cuvant ,dar din lume este o vitamina care are 150.000 de cuvinte daca nu ma credeti cautati pe google

comsacodrut a raspuns pe 05.08.2013:

Are 44 de litere

bazooka_boom_boom a raspuns pe 22.06.2013:

a spus Floarea_lumii care e cuvantul,nu trebuie sa repetati toti ca papagalii acum =]]

Caprisorjr a raspuns pe 20.06.2013:

penumonoultramicroscopicsilicovulcaniconioza...

Ramen- a raspuns pe 20.06.2013:

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza. Il stiu pe derost :3 .Are 44 de litere si este numele unei boli care consta in inhalarea prafului de siliciu. In general, o fac numai minerii.

Marbelara a raspuns pe 20.06.2013:

PneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconiozA

Clopotel.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Prin click pe butonul "Accepta" accepti utilizarea modulelor cookie. Daca ai nevoie de mai multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politica de confidentialitate