PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA:
CHIMIE BACALAUREAT 2010

Aprobata prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009

STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN

Chimia are, in contextul examenului de bacalaureat pentru anul scolar 2009-2010, statutul de proba scrisa pentru care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate.
Elevii care sustin bacalaureatul la chimie, ca proba scrisa pe durata de 3 ore, pot opta pentru Programa I chimie organica sau pentru Programa II chimie generala si anorganica.

CHIMIE ORGANICA (PROGRAMA I)

• Filiere, specializari (calificari profesionale) care sustin proba numai din continuturi TC (NIVEL I)
• Filiere, specializari (calificari profesionale) care sustin proba din continuturi TC si CD (NIVEL II)

COMPETENTE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee intalnite in viata de zi cu zi.
1.1. Clasificarea compusilor organici in functie de natura grupei functionale.
1.2. Diferentierea compusilor organici in functie de structura acestora.
1.3. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta.
2. Investigarea comportarii unor substante chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigatii pentru evidentierea unor caracteristici, proprietati, relatii.
2.2. Formularea de concluzii care sa demonstreze relatii de tip cauza-efect.
2.3. Evaluarea masurii in care concluziile investigatiei sustin predictiile initiale.
3. Rezolvarea de probleme in scopul stabilirii unor corelatii relevante, demonstrand rationamente deductive si inductive.
3.1. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.
3.2. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situatie.
3.3. Justificarea explicatiilor si solutiilor la probleme.
4. Comunicarea intelegerii conceptelor in rezolvarea de probleme, in formularea explicatiilor, in conducerea investigatiilor si in raportarea de rezultate.
4.1. Utilizarea, in mod sistematic, a terminologiei specifice intr-o varietate de contexte de comunicare.
4.2. Procesarea unui volum important de informatii si realizarea distinctiei dintre informatii relevante/ irelevante si subiective/ obiective.
4.3. Decodificarea si interpretarea limbajului simbolic si intelegerea relatiei acestuia cu limbajul comun.
5. Evaluarea consecintelor proceselor si actiunii produselor chimice asupra propriei persoane si asupra mediului.
5.1. Analizarea consecintelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante si folosirea necorespunzatoare a produselor chimice.
5.2. Justificarea importantei compusilor organici.

CONTINUTURI NIVEL I

1. Structura si compozitia substantelor organice. Elemente organogene. Legaturi chimice in compusii organici; tipuri de catene de atomi de carbon, serie omoloaga; formule brute, moleculare si de structura ale claselor de compusi organici studiati. Izomeria de catena, de pozitie, de functiune pentru compusii organici studiati.

2. Clasificarea compusilor organici: hidrocarburi si compusi cu functiuni:
Compusi cu grupe functionale monovalente: compusi halogenati, compusi hidroxilici, amine.
Compusi cu grupe functionale divalente si trivalente: compusi carbonilici, compusi carboxilici.
Compusi cu functiuni mixte: aminoacizi, zaharide.

3. Alcani – serie omoloaga, denumire, formule de structura; izomerie de catena; proprietati fizice, proprietati chimice: clorurarea metanului, monohalogenarea propanului, izomerizarea butanului, cracarea si dehidrogenarea butanului; arderea; benzine, cifra octanica; putere calorica.

4. Alchene - serie omoloaga, denumire, formule de structura; izomerie de catena si de pozitie, dehidrohalogenarea 2-bromobutanului, proprietati fizice, proprietati chimice: aditia H2, X2, HX, H2O; regula lui Markovnicov; polimerizarea.

5. Alchine - serie omoloaga, denumire, formule de structura; structura acetilenei, izomerie de catena si de pozitie; proprietati fizice, proprietati chimice: aditia H2, X2, HX, H2O, regula lui Markovnicov; arderea.
Polimerizarea clorurii de vinil, acrilonitrilului, acetatului de vinil.
Importanta polimerilor.

6. Arene: benzen, toluen, naftalina – formule de structura, proprietati chimice – halogenarea, nitrarea, alchilarea benzenului cu propena.

7. Alcooli: metanol, etanol, glicerina – formule de structura, denumire, proprietati fizice (stare de agregare, solubilitate in apa, punct de fierbere). Proprietati chimice: fermentatia acetica, arderea metanolului, obtinerea trinitratului de glicerina, deshidratarea 2-butanolului. Oxidarea etanolului (KMnO4, K2Cr2O7 ). Importanta practica si actiunea biologica a etanolului.

8. Acizi carboxilici: formule de structura, proprietati fizice; proprietati chimice: reactii cu metale reactive, oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonati, reactia cu alcooli. Importanta practica. Esterificarea acidului salicilic; hidroliza acidului acetilsalicilic.

9. Grasimi- hidrogenarea grasimilor lichide. Agenti tensioactivi: sapunuri si detergenti – actiunea de spalare.

10. Zaharide (glucoza, zaharoza, amidonul, celuloza) – stare naturala, proprietati fizice, importanta.
Monozaharide: glucoza si fructoza (formule plane); oxidarea glucozei cu reactiv Tollens si Fehling.
Polizaharide: hidroliza enzimatica a amidonului; identificarea amidonului. Fibre naturale si artificiale.

11. Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina): denumire, clasificare, proprietati fizice; caracter amfoter.
Proteine- condensarea aminoacizilor; hidroliza enzimatica a proteinelor. Importanta reactiei de hidroliza.

12. Cauciuc natural si cauciucul sintetic: proprietati fizice si importanta.

13. Calcul stoechiometric, randament. Utilizari ale substantelor studiate. Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentala.

CONTINUTURI NIVEL II

1. Structura alchenelor. Izomeria geometrica, izomeria optica: carbon asimetric, enantiomeri, amestec racemic.

2. Amine: denumire, clasificare, caracter bazic, alchilarea aminelor, diazotarea anilinei. Sinteza metiloranjului.

3. Fenoli: denumire, clasificare, caracter acid, nitrarea fenolului.

4. Conversie utila, conversie totala.

CHIMIE ANORGANICA SI GENERALA (PROGRAMA II)

• Filiere, specializari (calificari profesionale) care sustin proba numai din continuturi TC (NIVEL I)
• Filiere, specializari (calificari profesionale) care sustin proba din continuturi TC si CD (NIVEL II)

COMPETENTE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee intalnite in viata de zi cu zi.
1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate dupa diferite criterii.
1.2. Descrierea comportarii speciilor chimice studiate intr-un context dat.
1.3. Diferentierea substantelor chimice dupa natura interactiunilor dintre atomi, ioni, molecule.
1.4. Structurarea cunostintelor anterioare, in scopul explicarii proprietatilor unui sistem chimic.
1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, in scopul identificarii aplicatiilor acestora.
2. Investigarea comportarii unor substante chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigatii pentru evidentierea unor caracteristici, proprietati, relatii.
2.2. Formularea de concluzii folosind informatiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale care sa raspunda ipotezelor formulate.
2.3. Utilizarea investigatiilor in vederea obtinerii unor explicatii de natura stiintifica.
3. Rezolvarea de probleme in scopul stabilirii unor corelatii relevante, demonstrand rationamente deductive si inductive.
3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relatiile relevante, etapele rezolvarii.
3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, in scopul aplicarii lor in situatii din cotidian.
3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/ conditiilor analizate.
4. Comunicarea intelegerii conceptelor in rezolvarea de probleme, in formularea explicatiilor, in conducerea investigatiilor si in raportarea de rezultate.
4.1. Aplicarea corespunzatoare a terminologiei stiintifice in descrierea sau explicarea fenomenelor si proceselor.
4.2. Folosirea corecta a terminologiei specifice chimiei.
5. Evaluarea consecintelor proceselor si actiunii produselor chimice asupra propriei persoane si asupra mediului.
5.1. Compararea actiunii unor produse, procese chimice asupra propriei persoane sau asupra mediului.
5.2. Anticiparea efectelor unor actiuni specifice asupra mediului inconjurator.
CONTINUTURI NIVEL I

I. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
1. Atom. Element chimic. Izotopi. Straturi. Substraturi. Orbitali. Clasificarea elementelor in blocuri de elemente: s, p, d, f. Structura invelisului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.

2. Corelatii intre structura invelisului electronic, pozitia in tabelul periodic si proprietati ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variatia caracterului metalic si nemetalic al elementelor in grupele principale si in perioadele 1, 2, 3.

3. Proprietati chimice ale sodiului: reactii cu O2, Cl2, H2O. Proprietati chimice ale clorului: reactii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.

II. Legaturi chimice. Interactii intre atomi, ioni, molecule.
1. Legatura ionica. Cristalul de NaCl. Importanta practica a NaCl.
2. Legatura covalenta polara; molecule polare: H2O si HCl. Legatura covalenta nepolara; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, numarul lui Avogadro, ecuatia de stare a gazelor perfecte. Legatura coordinativa (NH4+si H3O+). Proprietati fizice ale apei. Importanta practica a Cl2 si HCl.
3. Legatura de hidrogen.

III. Solutii apoase.
1. Solutii. Concentratia solutiilor: concentratia procentuala masica, concentratia molara. Solubilitatea substantelor. Dizolvarea substantelor ionice si a substantelor cu molecule polare in apa; factorii care influenteaza dizolvarea.
2. Solutii apoase de acizi (tari si slabi) si baze (tari si slabe): HCl, HCN, NaOH, NH3; cupluri acid-baza conjugate.

IV. Echilibrul chimic.
1. Echilibre acido-bazice. pH-ul solutiilor apoase de acizi monoprotici tari si baze monoprotice tari. Indicatori de pH: turnesol, fenolftaleina (virajul culorii).
2. Reactii acido-bazice. Reactia de neutralizare; titrarea acid tare - baza tare.

V. Notiuni de electrochimie.
1. Reactii de oxido-reducere. Numar de oxidare. Stabilirea coeficientilor reactiilor redox. Caracter oxidant si reducator.
2. Aplicatii ale reactiilor redox: pila Daniell, acumulatorul cu plumb (constructie si functionare). Coroziunea si protectia anticorosiva.
3. Electroliza solutiei si topiturii de NaCl.

VI. Notiuni de termochimie.
1. Reactii exoterme, reactii endoterme.
2. Entalpie de reactie. Caldura de combustie- arderea hidrocarburilor. Legea Hess.

VII. Notiuni de cinetica chimica.
Reactii lente, reactii rapide. Catalizatori. Inhibitori.

VIII. Calcule chimice
Rezolvarea de exercitii si probleme de calcul stoechiometric; exercitii de stabilire a coeficientilor stoechiometrici ai ecuatiilor redox, exercitii de calcul a concentratiei procentuale de masa si concentratiei molare; calcularea pH-ului solutiilor de acizi tari si baze tari.

CONTINUTURI NIVEL II
1. Elemente din blocul d; structura invelisului electronic pentru elemente din perioada a 4-a.
2. Legatura coordinativa (combinatii complexe: reactiv Tollens, reactiv Schweizer, tetrahidroxoaluminatul de sodiu).
3. Echilibrul chimic. Legea actiunii maselor; Kc, Ka, Kb, Kw. Principiul lui Le Chatelier si factorii care influenteaza echilibrul chimic.
4. Viteza de reactie, constanta de viteza, legea vitezei.
5. Seria potentialelor standard de reducere.

NOTA:
Conform “Metodologiei privind organizarea si desfasurarea examenului de Bacalaureat - 2010”, pregatirea examenului si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMELE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizate prin OMECI. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi, care ajuta la parcurgerea programei scolare, prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.